มาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

มาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 2,017 view

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป)

 

1. ยกเลิกการลงทะเบียยน Thailand Pass สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)

2. ยกเลิกข้อกำหนดการมีหลักฐานประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย

3. สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ให้ผู้เดินทางทุกคนแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

    - เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามข้อกำหนด (โดยไม่รวมวัคซีนเข็มกระตุ้น) ฉีดครบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง หรือ

    - หากไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19/ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไม่ครบ ให้แสดงเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test โดยต้องตรวจและออกสารรับรองโดยแพทย์/เจ้าหน้าที่เท่านั้น ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 

 

1_July