มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2566

| 2,735 view

กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ยกเลิกข้อกำหนดตรวจเอกสารรับวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

2. ผู้เดินทางที่มาจากประเทศ/พื้นที่ ที่กำหนดให้มีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ก่อนเดินออกจากประเทศไทย จะต้องมีประกันสุขภาพที่มีวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งการเจ็บป่วยที่เกิดจากโควิด-19 และมีระยะความคุ้มครองในกรมธรรม์ครอบคลุมระยะการพำนักในประเทศไทย บวก 7 วัน

    2.1 สำหรับผู้ที่มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน

    2.2 เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อจะสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้ที่เดินทางจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีประกันสุขภาพ ผู้นั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง

3. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

4. สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางความความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหารหรือในภาวะฉุกเฉิน

5. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง ได้รับการแนะนำให้รับการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

6. หากมีคำถาม สามารถติดต่อ DDC Hotline 1422 หรือศึกษาข้อมูลล่าสุด ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/index.php

* * * * * * *

รายชื่อประเทศที่กำหนดให้ผู้เดินทางมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบก่อนเดินทางออกประเทศไทย
(สถานะ 10 ม.ค. 2566)

                    1. จีน

                    2. อินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ