ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๕

ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2566

| 827 view

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งพัฒนาการและแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้

๑. พัฒนาการล่าสุด

    ๑.๑ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (๑๙ -  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖) กลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกรุงลิมา (เขต Lima Center, Miraflores และรอบนอกกรุงลิมา) และแคว้น/จังหวัดทางตอนใต้ของเปรูซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ Cusco, Puno และ Arequipa โดยการประท้วงทวีความรุนแรงเป็นเหตุจลาจลและก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้นัดรวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่อีกครั้งในวันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๖)

    ๑.๒ การชุมนุมประท้วงส่งผลกระทบกับการคมนาคมภายในประเทศ เช่น การปิดทำการท่าอากาศยาน การปิดกั้นเส้นทางสัญจรทางบก โดยเฉพาะถนนในทางตอนใต้ และเส้นทางรถไฟระหว่างเมือง Cusco - โบราณสถานมาชูปิกชู เป็นต้น ในชั้นนี้ ท่าอากาศยานที่ยังคงปิดทำการ ได้แก่ ท่าอากาศยาน Juliaca (แคว้น Puno) ท่าอากาศยาน Andahuaylas (แคว้น Apurímac) และท่าอากาศยาน Arequipa (กำหนดเปิดอีกครั้งในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖)

    ๑.๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรมเปรูได้ประกาศปิดให้บริการโบราณสถานมาชูปิกชูอย่างไม่มีกำหนด โดยนักท่องเที่ยวที่มีบัตรเข้าชมโบราณสถานดังกล่าวในช่วง ๓๐ วันหลังจากนี้ สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ [email protected]

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนคนไทย ดังนี้

    ๒.๑ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ชุมนุม โดยคำนึงว่าสถานการณ์การประท้วงในขณะนี้ได้พัฒนามาเป็นเหตุจลาจล และก่อให้เกิดความสูญเสียในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

    ๒.๒ ปฏิบัติตามมาตรการ/คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหารในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

    ๒.๓ ก่อนออกจากเคหสถาน ขอให้ท่านตรวจสอบสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่จากข่าวสาร รวมทั้งควรพกเอกสารสำคัญประจำตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่หากได้รับการสอบถาม

    ๒.๔ สำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เปรูในช่วงนี้ หากเป็นไปได้ ควรเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน กรณีที่มีเหตุจำเป็น ขอให้ท่านตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่กับคนในพื้นที่ บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ฯลฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านเดินทางมายังในเปรู ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของท่าน โดยท่านอาจพิจารณาทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การยกเลิกเที่ยวบิน ฯลฯ เพื่อลดภาระทางการเงินกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด

   ๒.๕ หากมีเหตุต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่โทรศัพท์ Hotline (สำหรับคนไทยติดต่อกรณีฉุกเฉิน) +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕ หรือ Facebook Page “Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy, Lima” และอีเมล์ [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

                                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

เอกสารประกอบ