ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2566

| 965 view

            ด้วยรัฐบาลเปรูได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามทางหลวงทั่วประเทศเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งได้มีการนัดหมายรวมตัวกันครั้งสำคัญในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงลิมา จังหวัด Puno, Cusco และ Ica โดยการประกาศดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหารสามารถตั้งด่านตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบเอกสารของยานพาหนะและผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว และ/หรืออาจส่งผลกระทบต่อการปิดการสัญจรของทางหลวง/ถนนในบางพื้นที่

           ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนคนไทยในเปรู ดังนี้

           ๑. โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มักเป็นจุดรวมตัวของผู้ชุมนุม เช่น จัตุรัส San Martin และจัตุรัสสำคัญอื่น ๆ ใจกลางกรุงลิมา (Lima Center) บริเวณใกล้เคียงอาคารที่ทำการรัฐบาล และอาคารรัฐสภา ซึ่งอาจเป็นจุดรวมตัวกันของผู้ชุมนม รวมทั้งสวนสาธารณะและจัตุรัสอื่น ๆ ที่สำคัญในต่างจังหวัดของเปรู ทั้งนี้ โดยคำนึงว่า การชุมนุมประท้วงอาจทวีความรุนแรงและเกิดเหตุกระทบกระทั่งในหมู่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ได้ทุกเมื่อ

           ๒. โปรดปฏิบัติตามมาตรการ/คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจจราจร และ/หรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ชุมนุม ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และควรพกเอกสารสำคัญประจำตัว อาทิ บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนัก หนังสือเดินทาง เอกสารแสดงสถานที่พำนัก ฯลฯ ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรณีที่ได้รับการสอบถาม

          ๓. สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในเปรู หรือมีแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวในเปรูช่วงนี้ ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่กับคนในพื้นที่ บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ฯลฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านเดินทางมายังในเปรูซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของท่าน โดยท่านอาจพิจารณาทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การยกเลิกเที่ยวบิน ฯลฯ เพื่อลดภาระทางการเงินกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด

         ๔. หากมีเหตุต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่โทรศัพท์ Hotline (สำหรับคนไทยติดต่อกรณีฉุกเฉิน) +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕ หรือ Facebook Page “Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy, Lima” และอีเมล์ [email protected]

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

เอกสารประกอบ