ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๔

ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 253 view

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งพัฒนาการและแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้

๑. พัฒนาการล่าสุด

    ๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ รัฐบาลเปรูประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินอีก ๓๐ วัน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คือ กรุงลิมา จังหวัด Callao และเขต/เมืองทางตอนใต้ของเปรู ได้แก่ Cusco, Puno, Apurimac, Madre de Dios และ Moquegua นอกจากนี้ รัฐบาลเปรูยังได้ประกาศใช้มาตรการ Curfew ระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ในเขต Puno ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วย

    ๑.๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมภายในประเทศ ในชั้นนี้ ยังคงมีท่าอากาศยานที่ปิดทำการชั่วคราว ๒ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน Juliaca (เขต Puno) และท่าอากาศยาน Jaén (เขต Cajamarca ทางตอนเหนือของเปรู) รวมทั้งอาจมีการปิดเส้นทางสัญจรทางบกที่สำคัญบางส่วน ได้แก่ ทางหลวง Pan-American และถนน Apurimac - Cusco - Arequipa สำหรับเมือง Cusco ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุประท้วงในวงกว้างและส่งผลกระทบให้มีการปิดท่าอากาศยาน Alejandro Velasco Astete และเส้นทางรถไฟระหว่างเมือง Cusco - โบราณสถานมาชูปิกชู เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้ ได้กลับมาเปิดทำการแล้ว

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนคนไทย ดังนี้

    ๒.๑ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มักเป็นจุดรวมตัวของผู้ชุมนุม โดยคำนึงว่าสถานการณ์ประท้วงในขณะนี้สามารถคาดเดาได้ยาก และอาจเกิดเหตุกระทบกระทั่งจนทวีความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อ

    ๒.๒ ปฏิบัติตามมาตรการ/คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหารในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

    ๒.๓ กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ชุมนุม ควรตรวจสอบสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่จากข่าวสาร รวมทั้งควรพกเอกสารสำคัญประจำตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่หากได้รับการสอบถาม

    ๒.๔ สำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เปรูในช่วงนี้ ก่อนการเดินทาง ขอให้ท่านตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่กับบริษัทนำเที่ยว/โรงแรมที่พักในพื้นที่นั้น ๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งควรเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์การเมืองที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านเดินทางท่องเที่ยวในเปรู ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของท่าน โดยท่านอาจพิจารณาทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การยกเลิกเที่ยวบิน ฯลฯ เพื่อลดภาระทางการเงินกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด

    ๒.๕ หากมีเหตุต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่โทรศัพท์ Hotline (สำหรับคนไทยติดต่อกรณีฉุกเฉิน) +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕ หรือ Facebook Page “Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy, Lima” และอีเมล์ [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

                                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

เอกสารประกอบ