ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๓

ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2566

| 220 view

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งพัฒนาการและแจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้

๑. พัฒนาการล่าสุด

    ๑.๑ ภายหลังจากช่วงวันหยุดปีใหม่ ๒๕๖๖ กลุ่มผู้ชุมนุมได้กลับมานัดหมายรวมตัวเพื่อก่อเหตุประท้วงทั่วประเทศ ทั้งในกรุงลิมา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัดทางตอนใต้ของเปรู ได้แก่ Cusco, Puno, Apurimac และ Ayacucho เหตุชุมนุมประท้วงยังคงทวีความรุนแรง มีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุม - เจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดความสูญเสีย และส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ได้แก่ การปิดถนนและทางรถไฟในบางพื้นที่ รวมทั้งการปิดทำการชั่วคราวของท่าอากาศยานท้องถิ่นในจังหวัด Puno, Apurimac และ Ayacucho

    ๑.๒ ในชั้นนี้ ท่าอากาศยานเมือง Cusco ยังคงเปิดทำการสำหรับเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางควรติดตามข่าวสารและตรวจสอบกับสายการบินอย่างใกล้ชิดหากมีกำหนดเดินทางเข้า - ออก ท่าอากาศยานดังกล่าวในช่วงนี้

    ๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ รัฐบาลเปรูประกาศใช้มาตรการ Curfew ในพื้นที่จังหวัด Puno ระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. เป็นระยะเวลา ๓ วัน ทั้งนี้ หากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงต่อเนื่องยืดยาว รัฐบาลเปรูอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นต่อไปได้

๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนคนไทย ดังนี้

    ๒.๑ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มักเป็นจุดรวมตัวของผู้ชุมนุม เช่น บริเวณพื้นที่กลางกรุงลิมา (Lima Center) รวมทั้งสถานที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นจุดสนใจของผู้ชุมนุม ได้แก่ สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ท่าอากาศยาน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งในกรุงลิมาและต่างจังหวัด ทั้งนี้ โดยคำนึงว่าสถานการณ์
การชุมนุมประท้วงในขณะนี้สามารถคาดเดาได้ยาก และอาจเกิดเหตุกระทบกระทั่งจนทวีความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อ

    ๒.๒ ปฏิบัติตามมาตรการ/คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจจราจร และ/หรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ชุมนุม ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์ความปลอดภัยจากข่าวสารถ และ/หรือ บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ฯลฯ รวมทั้งควรพกเอกสารสำคัญประจำตัวติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรณีที่ได้รับการสอบถาม

    ๒.๓ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน และหากมีเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์โทร +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕ Facebook Page “Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy, Lima” และอีเมล [email protected]

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

                                                                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

เอกสารประกอบ