ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๒

ที่ ๑๑/๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู ฉบับที่ ๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 208 view

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ ๑๐/๒๖๖๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเปรู จากกรณีการถอดถอนนายโฮเซ เปโดร กัสติโย เตร์โรเนส อดีตประธานาธิบดี นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียน ดังนี้

๑. พัฒนาการล่าสุด

    ๑.๑ เหตุประท้วงยังคงทวีความรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณใจกลางกรุงลิมา (Lima Center) และในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางตอนใต้ของเปรู ได้แก่ Arequipa, Cusco, Ica, Apurimacและ Puno ซึ่งในบางพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงได้รวมตัวกันในจุดยุทธศาสตร์ของเมือง เช่น ท่าอากาศยานสถานีโทรทัศน์ และจัตุรัสกลางเมือง เป็นต้น ส่งผลให้ท่าอากาศยานประจำเมือง Arequipa, Cusco, Apurimacและ Puno ต้องปิดทำการชั่วคราว และกระทบกับเที่ยวบินที่มีกำหนดเข้า – ออก ท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้นนอกจากนี้ ผู้ชุมนุมประท้วงบางส่วนยังมีความพยายามรวมตัวกันเพื่อปิดถนนเส้นทางหลักในการเข้า – ออก กรุงลิมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรข้ามจังหวัด

    ๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลเปรูได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยการประกาศดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองทัพสามารถเข้าเสริมกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยกันควบคุมสถานการณ์ และอาจกระทบต่อการปิดพื้นที่/ถนนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุม ทั้งนี้ หากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงต่อเนื่องยืดยาว รัฐบาลเปรูอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นต่อไปได้

๒. ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนคนไทย ดังนี้

    ๒.๑ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มักเป็นจุดรวมตัวของผู้ชุมนุม เช่น บริเวณพื้นที่กลางกรุงลิมา (Lima Center) โดยเฉพาะจัตุรัส San Martin อาคารที่ทำการรัฐบาล และอาคารรัฐสภา รวมทั้งสถานที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นจุดสนใจของผู้ชุมนุม ได้แก่ สถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ท่าอากาศยาน และสวนสาธารณะทั้งในกรุงลิมาและในต่างจังหวัดของเปรู ทั้งนี้ โดยคำนึงว่าในการชุมนุมประท้วงอาจเกิดเหตุกระทบกระทั่งในหมู่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่จนทวีความรุนแรงขึ้นได้ทุกเมื่อ

    ๒.๒ ปฏิบัติตามมาตรการ/คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจจราจร และ/หรือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่ชุมนุม ขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และควรพกเอกสารสำคัญประจำตัว อาทิ บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนัก หนังสือเดินทาง เอกสารแสดงสถานที่พำนัก ฯลฯ ติดตัวไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรณีที่ได้รับการสอบถาม

    ๒.๓ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน และหากมีเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์โทร +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕ Facebook Page “Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy, Lima” และอีเมล [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

                                                                  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

เอกสารประกอบ