การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC อย่างไม่เป็นทางการ (ISOM)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC อย่างไม่เป็นทางการ (ISOM)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ธ.ค. 2566

| 846 view

ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2566 นางสาลินี ผลประไพ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC อย่างไม่เป็นทางการ (ISOM) ณ โรงแรม Swissotel กรุงลิมา ซึ่งเป็นการจัดการประชุมครั้งแรกของเปรูในฐานะเจ้าภาพ APEC ปี 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเข้าร่วม

รัฐบาลเปรูได้นำเสนอหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญด้านสารัตถะที่เปรูจะผลักดันในปี 2566 โดยเน้นเรื่องการค้าและการลงทุนสำหรับการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม (Trade and Investment for an inclusive growth) ภายใต้หัวข้อหลัก “Empower, Include, Grow” โดยคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุม ได้แก่ (1) การประชุม ISOM แบบเต็มคณะ (ISOM Plenary) (2) การประชุมกลุ่มเล็กเฉพาะเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM-only Retreat) (3) การเสวนา (ISOM Symposium) (4) การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและ การลงทุนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Committee on Trade and Investment – CTI1) (5) การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ APEC โดยมีประธานาธิบดี Dina Boluarte แห่งเปรู เป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบรัฐบาล และ (6) การดูงานเฉพาะเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM-only site visit) ที่พิพิธภัณฑ์ Larco ในกรุงลิมา

การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงบทบาทนำของไทยและต่อยอดการดำรงตำแหน่งเจ้าภาพการประชุม APEC ของไทยเมื่อปี 2565 โดยเฉพาะการสานต่อ Bangkok Goals on Bio-Circular-Green Economy ผ่านกลไกต่าง ๆ ของ APEC

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ