คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2566

| 736 view

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ข้อ ๓๖ และข้อ ๖๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้

              ๑. คณะกรรมการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย

                 (๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์

                 (๒) กรรมการ ได้แก่

                      (๒.๑) นางสาวมนัสสินี มุทธาธาร             

                      (๒.๒) นางสาวจริยา วงศ์พิมล                                               

              ๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ นางสาวปรารถนา พงศ์อุดม          

                    

                            สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบ

Ord_9_แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งทาง_ปณ..pdf