คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คำสั่งอุปทูตฯ ที่ ๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 เม.ย. 2566

| 919 view

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๓๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๖ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาจึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำที่เลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เลขที่ ๖๗๘ ถนน Coronel P. Portillo เขต San Isidro กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

              ๑. คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง ประกอบด้วย

                 (๑) ประธานกรรมการประจำที่เลือกตั้ง ได้แก่ นางพลอย สุทาทัต                               

                 (๒) กรรมการประจำที่เลือกตั้ง ได้แก่

                      (๒.๑) นางบรรเจิด ทอร์เรส                    

                      (๒.๒) นายพงษ์พันธ์ ทองบ่อ                                      

              ๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ นางสาวปรารถนา พงศ์อุดม

 

                            สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

เอกสารประกอบ

Ord_8_แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง.pdf