ประกาศอุปทูตฯ เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

ประกาศอุปทูตฯ เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2566

| 828 view

             ตามที่อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศ (๑) เปรู (๒) โบลิเวีย(๓) โคลอมเบีย (๔) เอกวาดอร์ และ (๕) เวเนซุเอลา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (แบบคูหาเลือกตั้ง)และภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ทางไปรษณีย์) นั้น

              บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

              ๑. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑ (นร)) จำนวน ๔๘ คน

              ๒. บัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด ดังนี้

                  ๒.๑ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๘๐ บัตร

                  ๒.๒ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๘๐ บัตร

              ๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง เพื่อการลงคะแนน จำนวน ๔๗ คน

              ๔. บัตรเลือกตั้งที่ชำรุดหรือใช้ลงคะแนนไม่ได้ทั้งหมด ดังนี้

                  ๔.๑ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๐ บัตร

                  ๔.๒ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๐ บัตร

              ๕. บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด ดังนี้

                  ๕.๑ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๓๓ บัตร

                  ๕.๒ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๓๓ บัตร

              ๖. จำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้งจำแนกตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้

ลำดับที่

จังหวัด

เขตที่

จำนวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๕/๒)

หมายเหตุ

   ๑.

กรุงเทพมหานคร

   ๕

๑ ซอง

 

   ๒.           

กรุงเทพมหานคร

   ๑๑

๑ ซอง

 

   ๓.           

กรุงเทพมหานคร

   ๑๔

๑ ซอง

 

   ๔.

กรุงเทพมหานคร

   ๒๔

๑ ซอง

 

   ๕.

กาฬสินธุ์

   ๒

๑ ซอง

 

   ๖.

ขอนแก่น

   ๒

๑ ซอง

 

   ๗.

ขอนแก่น

   ๔

๑ ซอง

 

   ๘.

ขอนแก่น

   ๕

๑ ซอง

 

   ๙.

ขอนแก่น

   ๖

๒ ซอง

 

   ๑๐.

ชลบุรี

   ๒

๑ ซอง

 

   ๑๑.

ชลบุรี

   ๕

๑ ซอง

 

   ๑๒.

ชุมพร

   ๓

๑ ซอง

 

   ๑๓.

เชียงราย

   ๑

๑ ซอง

 

   ๑๔.

เชียงราย

   ๒

๑ ซอง

 

   ๑๕.

ตาก

   ๓

๑ ซอง

 

   ๑๖.

นครราชสีมา

   ๖

๓ ซอง

 

   ๑๗.

นครราชสีมา

   ๑๑

๑ ซอง

 

   ๑๘.

นครราชสีมา

   ๑๖

๑ ซอง

 

   ๑๙.

นครสวรรค์

   ๑

๒ ซอง

 

   ๒๐.

นครสวรรค์

   ๒

๑ ซอง

 

   ๒๑.

นครสวรรค์

   ๓

๒ ซอง

 

   ๒๒.

นนทบุรี

   ๔

๒ ซอง

 

   ๒๓.

นนทบุรี

   ๕

๑ ซอง

 

   ๒๔.

นนทบุรี

   ๗

๒ ซอง

 

   ๒๕.

ปทุมธานี

   ๒

๑ ซอง

 

   ๒๖.

ปทุมธานี

   ๖

๑ ซอง

 

   ๒๗.

ปทุมธานี

   ๗

๑ ซอง

 

   ๒๘.

เพชรบูรณ์

   ๕

๑ ซอง

 

   ๒๙.

แพร่

   ๑

๑ ซอง

 

   ๓๐.

ร้อยเอ็ด

   ๘

๑ ซอง

 

   ๓๑.

ระยอง

   ๕

๑ ซอง

 

   ๓๒.

ลพบุรี

   ๕

๑ ซอง

 

   ๓๓.

ลำปาง

   ๒

๑ ซอง

 

   ๓๔.

ศรีสะเกษ

   ๓

๑ ซอง

 

   ๓๕.

สมุทรปราการ

   ๘

๑ ซอง

 

   ๓๖.

สระบุรี

   ๓

๑ ซอง

 

   ๓๗.

สุโขทัย

   ๒

๑ ซอง

 

   ๓๘.

สุพรรณบุรี

   ๕

๑ ซอง

 

   ๓๙.

สุรินทร์

   ๒

๑ ซอง

 

   ๔๐.

หนองบัวลำภู

   ๓

๑ ซอง

 

รวม

๔๗ ซอง

 

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      

                            ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง_ส.ส._นอกราชอาณาจักร.pdf