การศึกษาดูงานที่ Forestal Otorongo (Jaguar Forest) เมือง Puerto Maldonado จังหวัด Madre de Dios

การศึกษาดูงานที่ Forestal Otorongo (Jaguar Forest) เมือง Puerto Maldonado จังหวัด Madre de Dios

28 ส.ค. 2564

108 view
เมื่อวันที่ 28-30 ส.ค. 2564 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Forestal Otorongo (Jaguar Forest) ณ เมือง Puerto Maldonado จังหวัด Madre de Dios เปรู ซึ่งเป็นเขตสัมปทานป่าไม้ของบริษัท Forestry Company Otorongo ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้คู่ขนานไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศ ตามคำเชิญของนาย Erik Fischer, ประธาน Asociación de Exportadores - ADEX (สมาคมส่งออกของเปรู) โดยคณะฯ ได้มีโอกาสสำรวจระบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าด้วยความรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป่าไม้ทั้งหมด ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนต้นไม้ การตัดต้นไม้ การขนส่งไม้ซุง การติดตาม การประเมินผล และการวิจัย รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงสภาพดินและลำน้ำ การปกป้องพืชพรรณและสัตว์ในพื้นที่ ตลอดจนการฟื้นฟูป่าและสิ่งแวดล้อมในเขตสัมปทาน
 
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระหว่างไทย-เปรู โดยเห็นถึงศักยภาพในการส่งเสริมการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมป่าไม้ระหว่างภาคเอกชนไทย-เปรู รวมทั้งโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการด้านอุตสาหกรรมป่าไม้อย่างยั่งยื่นระหว่างไทย-เปรู ทั้งนี้ เปรูเป็นหนึ่งในตลาดใหม่อันดับต้นในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ มีพื้นที่ป่าใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคลาตินอเมริกา และดำเนินโยบายที่มุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูงขึ้นในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) อย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ