ประเทศไทยผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ประเทศไทยผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

29 มี.ค. 2564

270 view

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจากต่างประเทศ โดยสรุปมาตรการ ดังนี้

      1. มาตรการทั่วไป

          1.1 ชาวไทยและชาวต่างชาติลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://coethailand.mfa.go.th/

          1.2 เอกสารจำเป็นในการลงทะเบียนสำหรับคนไทย

               - หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

               - หลักฐานการจองเที่ยวบินพร้อมรายละเอียดเที่ยวบิน

               - หลักฐานการจองสถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) เฉพาะกรณีประสงค์เข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (ASQ)

         1.3 เอกสารจำเป็นในการลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ

               - หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

               - ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมกรณีการป่วยด้วยโรคโควิด-19 วงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 USD

               - หลักฐานแสดงการตรวจลงตราที่ยังไม่หมดอายุหรือการยกเว้นการตรวจลงตรา

               - หลักฐานการจองเที่ยวบินพร้อมรายละเอียดเที่ยวบิน

               - หลักฐานการจองสถานกักตัวทางเลือก (ASQ)

         1.4 คำแนะนำในการลงทะเบียน

               - สำหรับคนไทยที่ประสงค์เข้ารับการกักตัวในสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine: SQ) ควรเริ่มลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทาง สำหรับดำเนินการขอรับการจัดสรรโควตา SQ

               - สำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่ประสงค์เข้ารับการกักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (ASQ) ควรเริ่มลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง

 

  1. ข้อควรคำนึง

          2.1 ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ตามรายการของกระทรวงสาธารณสุข (ในชั้นนี้ ได้แก่ แอฟริกาใต้ ซิมบับเว โมซัมบิก บอตสวานา แซมเบีย เคนยา รวันดา แคเมอรูน ดีอาร์คองโก กานา และแทนซาเนีย) จะต้องเข้ารับการกักตัวในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 14 วัน

          2.2 ผู้ที่เดินทางจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 11 ประเทศข้างต้น จะต้องเข้ารับการกักตัวในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 วัน

          2.3 ผู้ที่เดินทางจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก 11 ประเทศข้างต้น และมีหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนตรงตามเงื่อนไขที่ทางการไทยกำหนด จะต้องเข้ารับการกักตัวในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 7 วัน

          2.4 (เฉพาะสำหรับคนไทย) ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit-to-Fly / Health Certificate อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางควรตรวจสอบข้อบังคับของแต่ละสายการบินและสนามบินต่าง ๆ (กรณี Transit) ให้แน่ชัด ว่ากำหนดให้ผู้เดินทางต้องแสดงเอกสารอื่น ๆ ประกอบการเดินทางหรือไม่ (เช่น ผลตรวจโควิด-19) และควรปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการเดินทาง

          2.5 (สำหรับชาวต่างชาติ) ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit-to-Fly / Health Certificate แต่ยังคงต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งมีผลเป็นลบ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง

          2.6 (สำหรับชาวต่างชาติ) ควรใช้กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การกำกับและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และประกันภัยต้องครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ที่ไม่มีอาการด้วย

          2.7 ขอให้ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศดาวน์โหลดและลงทะเบียนในแอพพลิเคชัน ThailandPlus (สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store, Play Store หรือ Huawei App Gallery) ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อการติดตามและควบคุมโรคอย่างเป็นระบบและเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการที่จุดคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน

 

  1. ลิงค์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

          - ระบบลงทะเบียน COE ออนไลน์ : https://coethailand.mfa.go.th

          - รายการเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย : https://bit.ly/2Ude2kx   

          - รายการสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/edit?usp=drivesdk

          - ช่องทางสำหรับการจองสถานที่กักตัวทางเลือก : https://www.agoda.com/quarantineth / https://asq.locanation.com/ / http://asq.ascendtravel.com /

          - ช่องทางสำหรับการจองกรมธรรม์ประกันภัย : https://covid19.tgia.org

          - ช่องทางสำหรับการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างบูรณาการ (สำหรับชาวต่างชาติ) https://entrythailand.go.th/

 

  1. ติดต่อสอบถาม

            หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางข้อความเฟสบุ๊ก อีเมล thailim@mfa.go.th / thaiembassylima@gmail.com และเบอร์โทรศัพท์ +51 1 6375620-1 ต่อ 101

 

* * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ