ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญชุมชนไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2566

| 635 view
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา มีกำหนดจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ น. ณ ห้อง Paracas ชั้น ๒ โรงแรม Swissôtel กรุงลิมา (ที่อยู่: Av. Santo Toribio 173, San Isidro, Lima)
 
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเรียนเชิญชุมชนไทยในสาธารณรัฐเปรูและครอบครัวเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ ในวันและเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วม โปรดดำเนินการ ดังนี้
 
๑. แจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้าทาง โทร. +๕๑ ๑ ๖๓๗ ๕๖๒๐ - ๑ ต่อ ๑๑๒ (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 
๒. ขอความร่วมมือท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือ ชุดสากลนิยม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับโอกาสในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ann_11_ประกาศเชิญชุมชนไทยร่วมงานเลี้ยงรับรอง.pdf