การเดินทางไปราชการที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

การเดินทางไปราชการที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2566

| 567 view
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงลิมา ได้มอบหมายให้นายตรีเทพ นพคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษา และคณะเดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ดังนี้
 
1. การพบหารือกับประธานสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ กรุงโบโกตา
คณะฯ ได้เข้าพบหารือกับนาง Cecilia Fernandez de Pallini อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา และประธานสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ กรุงโบโกตา ในฐานะผู้แทนของนาง Margarita Pallini กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงโบโกตา เพื่อหารือแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ไทย - โคลอมเบียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสำรวจตลาดการค้า/การลงทุน การแลกเปลี่ยนการเยือนของนักธุรกิจ การจัดกิจกรรม roadshow ด้านอาหารไทย มวยไทย การท่องเที่ยวและสื่อบันเทิงไทย รวมถึงภารกิจด้านการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคนไทยอาศัยในโคลอมเบียเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
 
2. การเยี่ยมชมศูนย์รับคำร้องขอรับการตรวจลงตราของบริษัท VFS Global
คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับคำร้องขอรับการตรวจลงตราของบริษัท VFS Global โดยมีนาง Katherine Mayling ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เปิดศูนย์บริการรับคำร้องฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในโคลอมเบียที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปยังประเทศไทย โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ประเทศเปรูด้วยตนเอง
 
3. การพบหารือกับประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งโคลอมเบีย
คณะฯ ได้เข้าพบนาย David Gonzalez ประธานสมาพันธ์มวยไทยแห่งโคลอมเบีย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาพันธ์ฯ และหารือแนวทางในการเผยแพร่กีฬามวยไทยในโคลอมเบียในวงกว้าง เช่น การเชิญนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงเดินทางมายังโคลอมเบียเพื่อสาธิตการแข่งขันมวยไทย การสนับสนุนนักมวยไทยเยาวชน การนำคณะครูมวยมาฝึกสอนให้แก่นักกีฬาชาวโคลอมเบีย ฯลฯ ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเงินอุดหนุนให้แก่สมาพันธ์ฯ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความนิยมกีฬามวยไทยในโคลอมเบียจำนวน 39,733.29 บาท ด้วย
 
4. การเยี่ยมชุมชนไทยในกรุงโบโกตา
คณะฯ ได้จัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (working dinner) สำหรับชุมชนคนไทยในกรุงโบโกตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในกรุงโบโกตา ร่วมกันหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน/แนวปฏิบัติทางกงสุลกรณีต่าง ๆ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในโคลอมเบียประมาณ 50 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ