การรับรองสำเนาถูกต้อง (Certified True Copy)

การรับรองสำเนาถูกต้อง (Certified True Copy)

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 27,536 view

การรับรองสำเนาถูกต้อง (Certified True Copy)

     สถานเอกอัครราชทูตฯให้บริการรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานราชการไทยหรือหน่วยงานราชการเปรูเท่านั้น โดยให้การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารหรือรับรองสำเนาเอกสารที่ออกโดยทางการไทยรเอกสารสำหรับการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสาร

  1. แบบคำร้องนิติกรณ์ แบบฟอร์ม7 download
  2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเปรู (Residence Visa)
  4. เอกสารตัวจริงที่ต้องการรับรอง
  5. เอกสารคำแปลภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเปรู (กรณีเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเปรู)
  6. ค่าธรรมเนียม 15.- ดอลลาร์ต่อตราประทับ ใช้เวลา 3-5 วันทำการ