คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

 
คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
 
ประเภทการให้ความช่วยเหลือ ตกทุกข์ได้ยาก ได้แก่
 1. ติดตามหาญาติ
 2. ป่วย/ส่งกลับไทย
 3. ถูกจับกุมในตปท.
 4. เสียชีวิต
 5. แรงงานไทยถูกหลอกลวง/ติดตามเงินค่าจ้าง
 6. หญิงไทยถูกหลอกลวง
 7. ลูกเรือประมงถูกจับกุม
     กรณีท่านมีญาติพี่น้องประสบปัญหาตกทุข์ได้ยากในต่างประเทศและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองเช่น ถูกหลอกลวงสูญหายเจ็บป่วย เสียชีวิตต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือกระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงลงในแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ภายใน
อย่างครบถ้วนหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน โทร. +51 940 383 185
 
แนวทางขอความช่วยเหลือ
 
 1. การโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงานหรือชุมชนไทยที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
 2. พยายามติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดและแจ้งวิธีการติดต่อกลับไปยังท่านหรือแจ้งหน่วยงานเปรูให้พยายามติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. กรอกแบบฟอร์มคำร้องแล้วส่งมาทาง [email protected]
 
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
 1. ชื่อ-นามสกุลผู้ตกทุกข์
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
 3. สำเนาบัตรประชาชน (หากมี)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (หากมี)
 5. สัญญาจ้างงาน (หากมี)
 6. แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ แบบฟอร์ม 9 download

กรมการกงสุลได้จัดทำapplication บนโทรศัพท์มือถือมีชื่อว่า“ThaiConsular”เพื่อเป็นข้อมูลการบริการด้านกงสุลสำหรับคนไทย