การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ค. 2566

| 4,374 view
     บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา และมีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ท่านสามารถยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.) หนังสือเดินทางหมดอายุการใช้งาน
2.) หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
3.) หนังสือเดินทางชำรุด/เสียหาย/ขาดหาย ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
4.) หนังสือเดินทางสูญหาย
5.) มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลใหม่
 
 
สำหรับบุคคลทั่วไป

เอกสารประกอบหลักในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ดังนี้
 1. แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว (สามารถดำเนินการกรอกแบบคำร้องได้ในวันที่ท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. หนังสือเดินทางเล่มเดิมหรือสำเนา
 3. เอกสารแสดงการมีถิ่นพำนักในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ หรือเวเนซุเอลา (Carnet extranjería หรือ Residence Visa)
 4. บัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมี)
 7. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทาง 
 
ข้อควรทรา
 1. ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายต้องมีใบแจ้งความรับรองการสูญหายที่ออกโดยสถานีตำรวจในท้องที่โดยจะต้องระบุชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง/เลขที่หนังสือเดินทาง/วันเวลาสถานที่ที่ทำสูญหาย
 2. ผู้ยื่นคำร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายของผู้ร้อง และการลงนามในเอกสารสำคัญต่างๆ
 3. ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางภายในระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องส่งคำร้องและข้อมูลกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อทำการผลิตเล่ม
 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง จ่ายเป็นเงินสดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น โดยท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางได้ตามเอกสารแนบ
 
 
_____________________________________________________________________________________________
 
สำหรับผู้เยาว์ (ผู้ร้องที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ดังนี้
 1. แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว (สามารถดำเนินการกรอกแบบคำร้องได้ในวันที่ท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. สูติบัตรไทย
 3. หนังสือเดินทางเล่มฉบับเดิม (หากมี)
 4. เอกสารแสดงการมีถิ่นพำนักในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ หรือเวเนซุเอลา (Carnet extranjería หรือ Residence Visa)
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (หากมี)
 6. หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ)
 7. เอกสารแสดงการมีถิ่นพำนักในเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ หรือเวเนซุเอลา (Carnet extranjería หรือ Residence Visa) ของบิดาและมารดา
 8. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีที่เป็นคนไทย)
 9. ใบทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา
 10. หลักฐานเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)
 11. บิดาและมารดาจะต้องมาด้วยตนเองในวันที่ทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์
 12. คำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
        12.1 กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิตและจะต้องนำใบมรณบัตรมาแสดงด้วย
        12.2 กรณีบิดาและมารดาของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาให้คำยินยอมได้
        12.3กรณีบิดาและมารดาของผู้เยาว์มิได้จดทะเบียนสมรสแต่ผู้เยาว์อยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายเดียวมาตลอดโดยไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้
        12.4 กรณีที่มีการหย่าและจะต้องนำใบหย่ามาแสดงโดยต้องมีข้อความที่ระบุชัดเจนถึงอำนาจในการปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

เอกสารประกอบ

ประกาศ_1-2564