การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ค. 2566

| 2,579 view
การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน

     กรณีที่หนังสือเดินทางขาดอายุหรือสูญหาย และมีหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางครบถ้วน และมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางฉุกเฉินซึ่งมีอายุการใช้งาน 1 ปี โดยหนังสือเดินทางฉุกเฉินจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่
 
 
เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวเล่มใหม่ มีดังนี้
  1. แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวเล่มใหม่ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว (สามารถดำเนินการกรอกแบบคำร้องได้ในวันที่ท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ)
  2. หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา (หากมี)
  3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนา (หากมี)
  4. สำเนาตั๋วโดยสารหรือสำเนาการสำรองเที่ยวบิน
 
เอกสารเพิ่มเติมกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  1. ใบรับแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจในท้องที่
  2. บันทึกการสอบสวน 1 ชุด สามารถดำเนินการกรอกแบบคำร้องได้ในวันที่ท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ)
 
ค่าธรรมเนียม
การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน 10.- ดอลลาร์สหรัฐ จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเงินสดเท่านั้น