การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว

การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,287 view
การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว

     กรณีที่หนังสือเดินทางขาดอายุหรือสูญหาย และมีหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางครบถ้วน และมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางชั่วคราวซึ่งมีอายุการใช้งาน 1 ปี โดยหนังสือเดินทางชั่วคราวจะถูกยกเลิกทันทีเมื่อได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่
 
 
เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวเล่มใหม่ มีดังนี้
  1. แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวเล่มใหม่ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
  2. หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (ซึ่งเห็นหน้าตรงแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีแขนไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่รับรูปที่ถ่ายเอกสาร) เขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย
  5. สำเนาตั๋วโดยสารหรือสำเนาการสำรองเที่ยวบิน
 
เอกสารเพิ่มเติมกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
  1. ใบรับแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจในท้องที่
  2. บันทึกการสอบสวน 1 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 10 ได้ที่นี่
 
ค่าธรรมเนียม
การทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 10.- ดอลลาร์สหรัฐ จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเงินสดเท่านั้น