แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (สถานะ 1 ต.ค. 2564)

แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ (สถานะ 1 ต.ค. 2564)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 398 view

สำหรับคนไทยเท่านั้น

คนไทยสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้โดยปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

- เอกสาร Certificate of Entry (COE)

- ใบยืนยันการจอง (confirmation letter) สถานที่กักกัน หรือ AQ โดยจะต้องชำระเงินโดยครบถ้วนแล้ว

- แบบฟอร์ม ต.8

 

 

* 2. ระยะเวลาการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (AQ) *

2.1 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยทางอากาศจะได้รับผ่อนปรนลดระยะเวลาการกักตัว ณ สถานที่กักกัน จากเดิม 14 วัน เป็น 7 หรือ 10 วัน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

(1) ผู้ที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination) ครบโดส และได้รับวัคซีนโดสสุดท้ายไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง ตามรายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนด (รายละเอียดตามภาพด้านล่าง) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสามารถเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

Vaccine_List_TH_1

 

(2) ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 / หรือได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่น่าเชื่อถือ สามารถเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

(3) กรณีผู้เดินทางได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง (Certificate of Entry – COE) ก่อนเดือนตุลาคม สามารถใช้ COE ดังกล่าวเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานในประเทศไทย เพื่อได้รับการพิจารณาลดหย่อนระยะเวลาการกักตัว ณ สถานที่กักกันตามมาตรการสาธารณสุขปัจจุบัน

(4) สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน โดยได้เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล สามารถเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักกัน เป็นระยะเวลาเช่นเดียวกันกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล

(5) หมายเหตุ เมื่อผู้เดินทางเดินทางถึงท่าอากาศยานในประเทศไทย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะมีอำนาจในตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทางอีกครั้ง และพิจารณาระยะเวลาในการกักกันตัวของผู้เดินทาง โดยการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในขั้นตอนนี้จะถือเป็นที่สิ้นสุด

 

2.2 SANDBOX PROGRAMS ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถเลือกเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักกัน โดยต้องมีจุดหมายเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องตามโครงการ Phuket Sandbox” และ “Samui + Sandboxซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี โดยหากท่านสนใจเดินทางเข้าประเทศไทยตามโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการได้ที่ https://www.tatnews.org/thailand-reopening/

169229

 

3. ขั้นตอนการดำเนินการ

3.1 ตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านสนใจว่ามีเที่ยวบินนำผู้โดยสารไปประเทศไทยหรือไม่ ในวันเวลาใดบ้าง และดำเนินการจองบัตรโดยสาร (ขอให้เลือกวันเดินทางโดยเผื่อเวลาในการจัดการเรื่องเอกสารด้วย)

3.2 สำรองที่พักในสถานที่กักกัน หรือ AQ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

3.3 ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางไปประเทศไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (COE) อย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนถึงวันเดินทาง ที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยกรุณาอ่านขั้นตอนการดำเนินการให้ละเอียด เช่น ท่านต้องได้รับเลข 6 หลัก เมื่อลงทะเบียนขอ COE ในส่วนแรกสำเร็จ และท่านต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 คือ การกรอกส่วนข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อสถานเอกอัครราชทูตอนุมัติแล้วจึงทำขั้นที่ 2 คือ กรอกข้อมูลการเดินทางและข้อมูล AQ ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่าน คู่มือวิธีการใช้งานระบบ coethailand เบื้องต้น หรือดู VDO แนะนำการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc

3.4 Download แบบฟอร์ม ต.8 เพื่อใช้สำหรับยื่นที่ประเทศไทย โดยขอให้ท่านกรอกให้เรียบร้อยก่อนถึงประเทศไทย

3.5 ข้อควรระวัง ท่านต้องตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น เรื่องเอกสารต่าง ๆ ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และเวลาในการต่อเครื่องในแต่ละสนามบิน/ประเทศ และดำเนินการตามที่สนามบิน/ประเทศนั้น ๆ กำหนด แม้จะเป็นเงื่อนไขซึ่งเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของทางการไทยก็ตาม ทั้งนี้ แม้ท่านจะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินที่ท่านใช้บริการ สายการบินนั้น ๆ มีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง

 

4. ลิงค์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

- ระบบลงทะเบียน COE ออนไลน์ : https://coethailand.mfa.go.th

- รายการเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย : https://bit.ly/2Ude2kx   

- รายการสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z9a0-ROZXm1OJX13LHxkanKCS0h5O60sCfhx5LuMHoY/edit?usp=drivesdk

- ช่องทางสำหรับการจองสถานที่กักตัวทางเลือก : https://www.agoda.com/quarantineth / https://asq.locanation.com/ / http://asq.ascendtravel.com /

- ช่องทางสำหรับการจองกรมธรรม์ประกันภัย : https://covid19.tgia.org

- ช่องทางสำหรับการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างบูรณาการ (สำหรับชาวต่างชาติ) https://entrythailand.go.th/

- แบบ ต. 8 https://image.mfa.go.th/mfa/0/SRBviAC5gs/COVID19/T8_form.pdf

 

 

5. ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางข้อความเฟสบุ๊ก อีเมล [email protected] / [email protected] และเบอร์โทรศัพท์ +51 1 6375620-1 ต่อ 101

 

* * * * * * *