การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา 22 มี.ค. 2567

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา 22 มี.ค. 2567

| 902 view

ระหว่างวันที่ 4 - 9 มีนาคม 2567 นางสาลินี ผลประไพ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในฐานะผู้แทนสำรองของเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทย (Alternate SOM) และคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานในประเทศไทย และจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลิมา โดยเป็นการประชุมใหญ่ชุดแรกที่เปรูจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในฐานะเจ้าภาพเอเปคในปี 2567 โดยร่วมกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินการของกลไกต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 2567 ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย และสานต่อผลลัพธ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยเมื่อปี 2565 อย่างต่อเนื่อง โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็น 1 ใน 4 หน่วยงานหลักของไทยในกรอบเอเปค ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยรับผิดชอบทั้งกลไกระดับนโยบายสูงสุด (ระดับผู้นำและรัฐมนตรีเอเปค) และกลไกระดับปฏิบัติ โดยคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคแบบเต็มคณะ และแบบไม่เป็นทางการ การประชุมคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และหารือทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ  เอเปคอื่น ๆ โดยที่ประชุมชื่นชมบทบาทของไทยที่เริ่มก่อตั้งรางวัลบีซีจีของเอเปคเพื่อยกย่องบุคคลหรือองค์กรในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) ไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีในวงกว้างในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี Bangkok Goals on Bio-Circular-Green Economy  APEC BCG Awards 2024

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ