การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เปรู ครั้งที่ 4

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เปรู ครั้งที่ 4

1 ธ.ค. 2563

139 view
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา พร้อมด้วยนาย Fernando Quiros เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เปรู ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Video Conference โดยหน่วยงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยและเปรู ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICA ซึ่งนำทีมโดยนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีฯ และ Peruvian Agency for International Cooperation ซึ่งนำทีมโดย นาย José Antonio Gonzalez Norris, Executive Director ได้นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานไทยและเปรู ซึ่งเป็นคู่ร่วมมือกัน ร่วมหารือแผนงานความร่วมมือทางวิชาการไทย-เปรู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
 
ไทยและเปรูลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน ทุนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ระหว่างคู่ร่วมมือทั้งสองประเทศ โดยใน 3 ปี ข้างหน้า ไทยและเปรูเห็นชอบในการพัฒนาความร่วมมือใน 6 สาขา ได้แก่ (1) เกษตร (2) ท่องเที่ยว (3) วัฒนธรรมอาหาร (4) สาธารณสุข (5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ