มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิ.ย. 2565

| 74 view

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

 

1. มาตรการสำหรับบุคคลสัญชาติไทย

    1.1 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วไม่ต้องเข้ารับการกักตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

    1.2 อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนการ Check-in กับสายการบินจากประเทศต้นทาง ต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามข้อกำหนดของ สธ. หรือ (2) หากเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีRT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 

2. มาตรการสำหรับชาวต่างชาติ

    ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางไปยังประเทศไทยต้องลงทะเบียน Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/โดยจะได้รับอนุมัติ QR Code ภายใน 1 – 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ QR Code ที่ได้รับอนุมัติจะมีอายุใช้งานภายใน 72 ชั่วโมง (หรือ 3 วัน) หลังเวลาที่ระบุใน QR Code โดยในขั้นตอนการลงทะเบียน ต้องแนบเอกสาร ดังนี้

    2.1 กรณีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามข้อกำหนด แนบเอกสาร (1) หนังสือเดินทาง (2) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดและ (3) หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเอกสารหลักฐานอื่น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัท นายจ้าง หรือหน่วยงานต้นสังกัด

    2.2 กรณีไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือได้รับแต่ไม่ครบ แนบเอกสาร (1) หนังสือเดินทาง (2) ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (3) หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเอกสารหลักฐานอื่น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัท นายจ้าง หรือหน่วยงานต้นสังกัด

           

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. เว็บไซต์ลงทะเบียน Thailand Pass : https://tp.consular.go.th/

2. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา โทร. +51 1 637 5620 – 1 อีเมล: [email protected]   

3. กรมการกงสุล โทร. (66) 02 572 8442

 

********

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ