ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (ระยะ 1 ปี)

2 พ.ย. 2562

166 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) เริ่ีมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ