ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2565 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2565 เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในเปรู

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2565

| 93 view
ตามที่เกิดเหตุชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเปรู เนื่องจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งเริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลให้รัฐบาลเปรูประกาศใช้มาตรการให้ประชาชนในเขตกรุงลิมาและจังหวัด Callao ห้ามออกจากเคหสถานระหว่างเวลา ๐๒.๐๐ – ๒๓.๕๙ น. ของวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนให้คนไทยในเปรู ดังนี้
 
๑. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้ท่านที่พำนักอยู่ในกรุงลิมาและจังหวัด Callao ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลเปรูอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น การเจ็บป่วยฉุกเฉิน รัฐบาลเปรูอนุญาตให้ท่านสามารถออกจากเคหสถานไปยังโรงพยาบาล/ร้านขายยาที่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ ควรพกเอกสารสำคัญประจำตัว อาทิ บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในเปรู (Carnet de Extranjería) หนังสือเดินทาง เอกสารแสดงสถานที่พำนัก ฯลฯ ติดตัวไว้อย่างใกล้ชิดเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรณีที่ได้รับการสอบถาม
 
๒. ในระยะนี้ ขอให้ท่านโปรดพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะที่มักเป็นจุดรวมตัวของผู้ชุมนุม เช่น จัตุรัส San Martin ใจกลางกรุงลิมา บริเวณอาคารที่ทำการรัฐบาล รวมทั้งสวนสาธารณะและจัตุรัสอื่น ๆ ที่สำคัญทั้งในกรุงลิมาและในต่างจังหวัดของเปรู นอกจากนี้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และการเดินทางโดยสารข้ามจังหวัด
 
๓. โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และหากมีเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์โทร +๕๑ ๙๔๐ ๓๘๓ ๑๘๕ Facebook Page “Embajada del Reino de Tailandia - Royal Thai Embassy, Lima” และอีเมล [email protected]
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

เอกสารประกอบ