ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ที่ 1/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2565

| 547 view

            ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

             เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและประกาศดังกล่าวข้างต้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ขอประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเป็นอัตราเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

             ๑. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

                ๑.๑ สำหรับหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน ๕ ปี                   ฉบับละ ๔๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

                ๑.๒ สำหรับหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน ๑๐ ปี                 ฉบับละ ๕๕.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

             ๒. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางราชการ                ฉบับละ ๔๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

             ๓. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน                 ฉบับละ ๑๐.๐๐  ดอลลาร์สหรัฐ

             ๔. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง           ฉบับละ ๕.๐๐    ดอลลาร์สหรัฐ

             ๕. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง    ฉบับละ ๕.๐๐    ดอลลาร์สหรัฐ

             ๖. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน                 ไม่มีค่าธรรมเนียม

             ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

                                                                         

                                                             ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

                                                                     นายสรยุทธ ชาสมบัติ

                                                                  เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ